جدول زمان برگزاری
جلسات درس اخلاق در نهج البلاغه توسط حضرت آیت اللّه دین پرور دامت برکاته

بسمه تعالی

جدول زمان برگزاری جلسات درس اخلاق در نهج البلاغه توسط حضرت آیت اللّه دین پرور دامت برکاته

تا پایان سال 1397 در قم

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

1 / 11 / 97

17 ــ 16

2

دوشنبه

15 / 11 / 97

17 ــ 16

3

دوشنبه

29 / 11 / 97

17 ــ 16

4

دوشنبه

13 / 12 / 97

17 ــ 16

5

دوشنبه

27 / 12 / 97

17 ــ 16

 

 

مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه-قم