قرن دهم هجری

۳- شرح عهدنامه علی علیه السّلام

شارح: نامعلوم

برای: ابو الفتح سلطان ابراهیم میرزا

تاریخ کتابت: قرن دهم هجری

مجلس: ۲۱/۹-۱۲۸
۴- ترجمة عهد الإمام علی بن ابیطالب لمالک بن الأشتر(ترکی(

مترجم: نامعلوم

تاریخ کتابت: ۹۶۸ ق

فهرس المخطوطات الترکیة العثمانیة:۱/۱-۲۳۰
۵- ترجمه عهد حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جهت مالک اشتر نخعی

مترجم: محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری(۱۰۹۰-۱۰۱۷ ق(

تصحیح و تحقیق: اسماعیل چنگیزی اردهایی

چ:۱، تهران: آینه میراث، ۱۳۷۷ ش

برای: شاه عباس دوّم

ترجمه: ۱۰۷۳ ق

به ضمیمه کتاب روضة الانوار عبّاسی(در اخلاق و شیوه کشورداری)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات ۸۲۳ تا ۸۶۵ چاپ شده است(کلّ کتاب دارای یک مقدمه و دو قسم در ۹۰۹ صفحه می‏‌باشد(
ترجمه عهد حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه جهت مالک اشتر نخعی

مترجم: محقق سبزواری محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی (۱۰۹۰-۱۰۱۷ ق(

به کوشش: نجف لک زایی

تهیه و تحقیق: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام

چ:۱، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱ ش

۳۹ ص، وزیری

به ضمیمه کتاب روضة الانوار عباسی(مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات ۷۶۱ تا ۸۰۰ چاپ شده است(کلّ کتاب دارای یک مقدمه در دو قسم ۸۴۸ صفحه می‏‌باشد(

قسم دوم باب پنجم شامل کل مجموعه عهدنامه است
۶- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: نامعلوم(قرون دهم و یازدهم هجری(

دانشگاه:۲/۱۹، منزوی:۱۵۷۴