خیر خواهی

12) منْ أَسْرَعَ إِلَى ٱلنَّاسِ بِمٰا يَكْرَهُونَ قٰالُوا فِيهِ مٰا لا يَعْلَمُونَ.(حکمت34)

آن كه با زبان هرچه خواست بر مردم تاخت، آنان نيز دربارة او هرچه خواهند، بافت.