زبان خردمند

14) لسٰانُ ٱلْعٰاقِلِ وَرٰاءَ قَلْبِهِ، وَ قَلْبُ ٱلْأَحْمَقِ وَرٰاءَ لِسٰانِهِ.(حکمت39)

زبان عاقل در سنگر قلب اوست و قلب نابخرد در پشت زبانش.