ازنااهلان حاجت مخواه

25) فَوْتُ ٱلْحٰاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهٰا إِلَى غَيْرِ أَهْلِهٰا.(حکمت63)

از دست شدن خواستهها، آسانتر از خواستن از نااهلان است.