رابطه با خدا

32) مَنْ أَصْلَحَ ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱللهِ أَصْلَحَ ٱللهُ ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ، وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ ٱللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيٰاهُ، وَمَنْ كٰانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وٰاعِظٌ كٰانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ حٰافِظٌ.(حکمت86)

آن كه رابطة خود با خدا را نيكو دارد، خداوند نيز رابطة بين او و مردم را بهينه سازد، و كسىكه كار آخرتش را سامان دهد، خداوند كار دنياى او را اصلاح كند، و آن كه خود واعظ خويش باشد، خدا براى او نگهبان گمارَد.