تلاش و پشتکار در تحصیل

 ایشان در جلسه ای فرمودند: به لطف خدا در طول تحصیل، عمرم را به بطالت نگذراندم و در مدت 15 سال فقط یک شب تحصیلی را به جلسه مهمانی رفتم که آن هم برای انجام کار خیری بود و سه جلسه درس مطول را چون در تهران بودم و غایب شدم که پس از مراجعت به قم از استاد درخواست کردم برایم بازگو کنند.