نقش مهم در تاسیس مؤسسه در راه حق و موسسه اصول دین

 این دو مؤسسه از نخستین مراکزی بودند که به طور جدی پیرامون مسائل دینی و اعتقادی و پاسخ به شبهات روز در سال های 1343ش و 1346ش با همکاری حضرات آیات آقایان سید محسن خرازی، رضا استادی، سید هادی خسروشاهی، هادی معزّْی،عبدالحسین معزی، شهید حقانی و همچنین آیة­الله ­دین­پرور و آقایان: محمود لولاچیان، خاموشی و احمد شهامت پور تاسیس شد و تا کنون صدها کتاب وجزوه به زبان­های مختلف توسط این مؤسسات چاپ ومنتشرگردیده است و به لطف خداوند در حال حاضر نیز به فعالیت های خود مشغول است.