عکسی نایاب از:
مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله دین پرور
موضوع: