قرن دهم هجری

۳- شرح عهدنامه علی علیه السّلام

شارح: نامعلوم

برای: ابو الفتح سلطان ابراهیم میرزا

تاریخ کتابت: قرن دهم هجری

مجلس: 21/9-128
۴- ترجمة عهد الإمام علی بن ابیطالب لمالک بن الأشتر(ترکی(

مترجم: نامعلوم

تاریخ کتابت: 968 ق

فهرس المخطوطات الترکیة العثمانیة:1/1-230
۵- ترجمه عهد حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه جهت مالک اشتر نخعی

مترجم: محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری(1090-1017 ق(

تصحیح و تحقیق: اسماعیل چنگیزی اردهایی

چ:1، تهران: آینه میراث، 1377 ش

برای: شاه عباس دوّم

ترجمه: 1073 ق

به ضمیمه کتاب روضة الانوار عبّاسی(در اخلاق و شیوه کشورداری)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات 823 تا 865 چاپ شده است(کلّ کتاب دارای یک مقدمه و دو قسم در 909 صفحه می‏‌باشد(
ترجمه عهد حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه جهت مالک اشتر نخعی

مترجم: محقق سبزواری محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی (1090-1017 ق(

به کوشش: نجف لک زایی

تهیه و تحقیق: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام

چ:1، قم: بوستان کتاب قم، 1381 ش

39 ص، وزیری

به ضمیمه کتاب روضة الانوار عباسی(مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری)در قسم دوّم باب پنجم از صفحات 761 تا 800 چاپ شده است(کلّ کتاب دارای یک مقدمه در دو قسم 848 صفحه می‏‌باشد(

قسم دوم باب پنجم شامل کل مجموعه عهدنامه است
۶- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: نامعلوم(قرون دهم و یازدهم هجری(

دانشگاه:2/19، منزوی:1574