قرن سیزدهم هجری

۱۶- ترجمه عهد علی علیه السّلام با[مالک‏]اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: قرون دوازدهم و سیزدهم هجری
دانشگاه: ۱۷/۱۷۷

۱۷- ترجمه عهدنامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر
مترجم: محمد صادق مروزی وقایع نگار (قرن سیزدهم هجری)
بنام: فتحعلی شاه قاجار
منزوی:۳-۱۵۷۲، ملک:۲/۱۳۸، ملی:۱/۸-۱۵۷

۱۸- ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: قرن سیزدهم هجری
آستان قدس: ۱۴/۱۳۴

۱۹- هدایة السلوک و هدیة الملوک
نویسنده: محمد بن عبد اللّه نوری (قرن سیزدهم هجری)
دارای یک مقدمه و پنج باب در کشورداری و یک خاتمه در بیان عهدنامه مالک اشتر ملی:۴/۳۸۳

۲۰- ترجمه عهدنامه حضرت امیر علیه السّلام به مالک اشتر
مترجم: محمد بن مهدی بهشتی(قرن سیزدهم هجری)
بنام: محمد شاه قاجار(م:۱۲۶۴ ق)
ملی: ۲/۸، منزوی:۱۵۷۴

۲۱- ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: ۱۲۲۷ ق
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۸)
مرعشی:۲۱/۹-۵۸

۲۲- تحفة الولّی
ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر در پنج بند
نویسنده: محمد حسین بن احمد سمیع یزدی
به دستور: شاهزاده محمد ولی میرزا قاجار
تألیف: ۱۲۲۷ ق
ذریعة:۳/۴۸۰، منزوی:۱۵۶۶، ملک:۲/۶-۱۱۵، اعیان الشیعة:۹/۲۵۲ نشریه نسخه‏های خطی:۵/۷۰۲

۲۳- [عهدنامه مالک اشتر]
مترجم: سیّد جعفر بن ابی اسحاق کشفی (۱۲۶۷-۱۱۸۹ ق)
ترجمه:۱۲۳۳ ق
به کوشش: محمد حسین بن محمد رضا
تبریز: ۱۲۳۷ ق
۱۶ ص، رحلی، سنگی
به ضمیمه کتاب تحفة الملوک فی السیر و السلوک در آخر جلد دوّم، چاپ شده است (کتاب بدون صفحه شمار چاپ شده است)

۲۴-[عهدنامه امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر]
مترجم: سیّد جعفر بن یعقوب دارابی کشفی (۱۲۶۷-۱۱۸۹ ق(
ترجمه: ۱۲۳۳ ق
به کوشش: عبدالوهّاب فراتی(-۱۳۴۷ ش(
تهیه و تحقیق: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام
چ:۱، قم: بوستان کتاب قم، ۱۳۸۱ ش
۲۹ ص، وزیری
به ضمیمه کتاب تحفة الملوک(گفتارهایی درباره حکمت سیاسی)در جلد دوّم، المعجمة الثانیّة، تحفه هفتم از صفحات ۹۲۴ تا ۹۵۲ چاپ شده است(جلد اول دارای سه طبق و جلد دوم دارای دو مجمعة و هر کدام دارای تحفه‏‌هایی) کلا در ۱۰۱۶ صفحه می‏‌باشد.

۲۴-بیعة الأفاخم
[شرح عهدنامه مالک اشتر] نویسنده: علی بن میرزا محمد جیلانی
(قرن سیزدهم هجری )
تألیف: ۱۲۳۵ ق
برای: محمد میرزا شاهزاده
منزوی:۱۵۵۱، مجلس:۳۷/۴۰-۳۹،
ملی:۱/۲۳۶

۲۵-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: [۱۲۴۰ ق‏] مجلس:۳۵/۴۲۹

۲۶-ترجمه نامه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر
مترجم: نامعلوم
سال وقف: ۱۲۶۲ ق
آستان قدس(رحلی): ۱/۲۵ شماره ۸۰ خطّی، الفبایی آستان قدس:۵۷۵
در این فهارس نام مترجم میرزا محمد ابراهیم‏
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۱۹)
نواب ذکر شده که اشتباه است.

۲۷-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: سید صادق بن علی حسینی [کاشانی؟]
ترجمه: ۱۲۷۲ ق
منزوی:۱۵۷۳، فیضیه:۲/۵-۳۴، دانشگاه: ۱۳/۳۱۸۳، تراجم الرجال:۱/۴۰۹(چاپ جدید(

۲۸-مرآة الملوک و ارشاد الولاة
شرح عهدنامه مالک اشتر.
شارح: سید محمد اسماعیل بن سید مهدی حسینی مدرس یزدی.
به نام: ناصر الدین شاه قاجار
مجلس:۲۱/۲۰-۳۱۸

۲۹-ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: میرزا محمد ابراهیم بن محمد مهدی نوّاب تهرانی«بدایع نگار»(۱۲۹۹-۱۲۴۱ ق(
برای: ناصر الدین شاه قاجار
ترجمه: ۱۲۷۳ ق
خط: محمد رضا بن محمد رحیم بیک کلهر [چ:۱]طهران:دار الطباعه آقا سید مهدی پسر سید محمد باقر، ۱۲۸۶ ق
]چ:۲]طهران: دار الطباعه حاج عباسعلی تبریزی، ۱۳۰۳ ق
۱۹ ص، وزیری، سنگی
(این ترجمه در اول کتاب مخزن الإنشاء چاپ شده است)
مجلس:۲/۷-۴۸۶، ملک:۷/۳۳۷
ذریعه:۴/۹-۱۱۸، ۱۴/۱۱۳، مشار:۱/۸۷۰، منزوی:۱۵۷۲، سپه سالار:۲/۳-۱۴۲، آستان قدس(رحلی):۵/۸-۴۷، الفبایی آستان قدس:۴۱۳، ملی تبریز:۱/۸-۲۵۷، ملک: ۷/۳۳۷، المآثر و الآثار:۱۸۶، الکرام البررة: ۱/۴-۲۳، مؤلفین مشار:۱/۸-۹۷، مجله راهنمای کتاب سال بیستم(مرداد-مهر ۱۳۵۶ ش)شماره‏های:۷-۵، ص:۸-۳۹۴ و سال بیستم(بهمن-اسفند ۱۳۵۶ ش)شماره‏های: ۱۲-۱۱، ص:۹-۹۰۶، شرح حال رجال ایران:۳/۲۹۱ در فهرست کتابخانه ملی تبریز:۳/۸-۱۳۳۷ مترجم این اثر محمد رضا بن محمد رحیم بیک کلهر نامیده شده که اشتباه است.
در فهرست آستان قدس(رحلی):۱/۲۵ شماره ۸۰ خطی، ترجمه عهدنامه مالک اشتر از مترجمی نامعلوم به بدایع نگار نسبت داده شده که اشتباه است.
در فهرست مشار:۱/۸۷۰ و مؤلفین مشار: ۱/۸-۹۷ در مورد خصوصیات چاپی کتاب حاضر دچار اشتباهاتی شده است.
-فرمان حضرت امیر علیه السّلام به مالک اشتر در وقتی که او را بولایت مصر میفرستاد
[مترجم: میرزا محمد ابراهیم نواب طهرانی «بدایع نگار»]
[خط:عباس منظوری تفرشی‏]
[تهران‏]:اقبال، [۱۳۵۷ ش‏]
۱۶ ص، رقعی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۰)
-فرمان عهدنامه مالک اشتر
مترجم: میرزا محمد ابراهیم نواب تهرانی «بدایع نگار»
تحقیق: ناصر هاشم‏ زاده
چ:۱، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۶ ش/[۱۴۰۸ ق‏[
چ:۲، ۱۳۷۸ ش.
۸۸ ص، رقعی

۳۰-ترجمه عهدنامه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام
مترجم: افشار
تاریخ ترجمه: ۱۲۷۳ ق
سلطنتی دینی: ۵-۱۲۴

۳۱-رموز الإمارة
فرمان واجب الإذعان اسد اللّه الغالب علی بن ابیطالب امیر المؤمنین علیه السّلام بمالک اشتر نخعی در دستور حکمرانی مصر
[ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر]
ناظم:میرزا احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی(۱۲۹۸-۱۲۳۲ ق)
کاتب: محمود بن علینقی شیرازی
شیراز: ۱۲۷۴ ق، سنگی
شیراز: مطبعه محمدی:۱۳۳۱ ق/[۱۲۹۱ ش‏]
۷۹ ص، رقعی، سنگی
ذریعه:۱۳/۳۷۴، ۱۴/۱۵۲، ۱۹/۱-۱۴۰، ملک:۲/۹-۱۳۸، منزوی:۲۸۴۰، مشار:۲/۱۷۴۷، دانشمندان و سخن سرایان فارس: ۴/۸۲۵، مجلس:۱۴/۱۲۹، مؤلفین مشار:۱/۴-۴۹۳
-رموز الإمارة
ترجمه منظوم فرمان حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام به مالک اشتر نخعی
[ناظم‏]:احمد بن شفیع وقار شیرازی به کوشش:محمود طاووسی(-۱۳۱۶ ش)
[شیراز]:انتشارات لوکس نوید، ۱۳۶۲ ش ۵۶ ص، رقعی

۳۲-آداب الملوک فی أقصی مراتب السلوک
ترجمه عهدنامه مالک اشتر
مترجم: شیخ محمد تقی دزفولی
ترجمه: ۱۲۸۴ ق
به دستور شاهزاده محسن میرزا
ملی: ۵/۶۱۳

۳۳-نامه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر(عربی)
تاریخ کتابت: [۱۲۸۷ ق‏[
گوهرشاد مشهد:۳/۸۰-۱۳۷۹

۳۴-ترجمه عهد اشتر
مترجم: نامعلوم
تاریخ کتابت: ۱۲۸۷ ق
دانشگاه:  ۱۶/۵۰

۳۵-آثار ناصری
ترجمه و تفسیر عهدنامه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۱)
نویسنده: شیخ محمد تقی بن علی دزفولی (زنده در ۱۲۹۱ ق)
مرعشی شماره موقت:۹۴۴۹

۳۶-فیروزجات طوسیّه
مترجم: سیّد محمد باقر بن مرتضی طباطبائی یزدی(م:۱۲۹۸ ق)
بخش اوّل کتاب دارای ترجمه عهدنامه مالک اشتر است.
مرعشی شماره موقت:۲/۷۶۵