قرن چهاردهم هجری

۳۷-ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:قرن ۱۴ هجری

مسجد اعظم قم:۱۱۰

۳۸-ترجمه عهد[نامه مالک‏]اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۰۱ ق

دانشگاه:۱۶/۳۷

۳۹-شرح عهد امیر المؤمنین علیه السّلام

ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر

نویسنده:میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی(م:۱۳۰۲ ق)

ذریعه:۱۳/۳۷۴

۴۰-نظم عهد مالک اشتر(ترکی)

ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر

مترجم:جلال الدین محمد[منشی‏]

استانبول:۱۳۰۴ ق/[۱۸۸۶ م‏]

ذریعه:۱۴/۱۴۶، ۲۴/۲۱۷، تاریخ الادب العربی:۱/۲۴۱

نشریه نسخه‏های خطی:۵/۴۹۴، ذیل بروکلمن:۱/۷۵

ترجمه عربی:۱/۱۸۱، مؤلفین مشار:۵/۳۵۸

۴۱-عهدنامه حضرت علی کرم اللّه وجهه

[ترجمه عهدنامه مالک اشتر به ترکی عثمانی‏]

مترجم:توفیق(والی جزایر بحر سفید)

برای:شاه عبد الحمید عثمانی

استانبول:۱۳۰۶ ق

۲۰ ص، رقعی

در ضمن کتاب«قواعد جزائیه یه دائر مطالعات»از صفحات ۴۱ تا ۶۱ چاپ شده

۴۲-هدیّات الحسام فی عجائب الهدیّات للحکّام

پارسی شرحی تفصیلی بر عهدنامه مالک اشتر

شارح:میرزا محمد حسین بن علینقی همدانی برای:زین العابدین خان حسام الملک

تألیف:۱۳۰۸ ق

تصحیح و تحقیق:علیرضا هزار(-۱۳۵۳ ش)

چ:۱، قم:انتشارات دلیل ما، ۱۳۸۱ ش

۴۲۴ ص، وزیری

ملک:۴/۸۴۶ مرعشی ۱۰/۷-۱۱۶، دانشگاه: ۹/۷-۱۳۵۶، ملی:۵/۲-۳۱۱ سپه سالار:۲/۱۴۱، گلپایگانی(جدید):۷۵۷

ذریعه:۱۴/۱۲۵، ۲۵/۱۶۳، منزوی:۱۷۱۵، فصلنامه‏
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۲)

نهج‏البلاغه:۱/۹-۱۴۶

۴۳-ترجمه فرمان مبارک حضرت امیر المؤمنین و امام المتقین علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی

مترجم:نامعلوم

برای:مظفر الدین شاه قاجار

تاریخ کتابت:۱۳۱۰ ق

ملی:۲/۹-۲۰۸

۴۴-ترجمه عهد[نامه مالک‏]اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۱ و ۱۳۱۰ ق

سنا:۲/۱۲۵

۴۵-ترجمه عهدنامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۱۱ ق

سلطنتی دینی:۷-۱۲۶

۴۶-مقتبس السیاسة[و سیاق الریاسة]

کتاب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب للأشتر النخعی لمّا ولاّه مصر

شارح:شیخ محمد بن عبده مصری (۱۳۲۳-۱۲۵۸ ق)

[قاهره‏]:مطبعة الأدبیة، ۱۳۱۷ ق/[۱۸۹۹ م‏]

معجم المطبوعات العربیة و المعربة:۹-۱۶۷۷، مصادر نهج‏البلاغه:۳/۴۲۸

ذریعه:۱۴/۱۵۹، ذیل بروکلمن:۱/۷۵

۴۷-ترجمه فرمان حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۲۰ ق

سلطنتی دینی:۶-۱۳۵

۴۸-آداب الملوک

شرح عهدنامه مالک اشتر

شارح:سید محمد رفیع الدین بن علی اصغر طباطبائی تبریزی«نظام العلماء» (۱۳۲۶-۱۲۵۰ ق)

کاتب:علی نصرة الوزراء

چاپ به دستور:محمد علی میرزا ولی عهد

تبریز:حاجی احمد آقا تاجر کتابفروش، ۱۳۲۰ ق/[۱۲۸۱ ش‏]

۳۲۳ ص، رقعی، سنگی

ذریعه:۱/۳۰-۲۹، ۱۳/۳۷۴، ۱۴/۱۲۶ مشار:۱/۲۳، مؤلفین مشار:۳/۶-۲۲۴ ریحانة الادب:۶/۸-۲۰۷، ملک: ۵/۲۴۴، فهرست مخطوطات کتابخانه مؤید:۳/۲۱۹

۴۹-ترجمه عهد[نامه‏]مالک اشتر

مترجم:سید رفیع الدین بن علی اصغر طباطبائی تبریزی«نظام العلماء»

ریحانة الأدب:۶/۸-۲۰۷

۵۰-دستور حکومت

ترجمه عهدنامه حضرت امیر علیه السّلام به مالک اشتر
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۳)

[مترجم:شیخ احمد بن ملا حافظ عقیلی کرمانی«ادیب»(م:۱۳۲۹ ق)]

دیباچه‏[و ویرایش‏]:میرزا محمد حسین بن محمد ارباب اصفهانی«ذکاء الملک فروغی» (۱۳۲۵-۱۲۵۵ ق)

برای:سید محمود خان طباطبایی تبریزی «علاء الملک»

خط:مصطفی بن محمد نجم آبادی

طهران:۱۳۲۱ ق/[۱۲۸۲ ش‏]

۸۴ ص، رقعی، سنگی

نهج‏البلاغه چیست؟:۳۷، مشار:۱/۸-۱۴۱۷، ذریعه:۸/۳-۱۵۲، ۱۴/۱۱۵، فرمان مالک اشتر:۷-۳۶

در فهرست مشار(۱/۸-۱۴۱۷)هیچ اشاره‏ای به ادیب کرمانی ندارد و مترجم را محمد حسین فروغی قلمداد کرده است و معلوم است که مقدمه کتاب را نخوانده است

در ذریعه(۸/۳-۱۵۲)اسم کتاب اشتباها دستور حکمت نامیده شده و اشاره کامل نموده به مترجم و مقدمه نویس.

در ذریعه(۸/۱۵۳)تحت عنوان شماره‏ای دیگر کتابی ذکر می‏کند به نام:دستور حکومت اثر محمد علی بن محمد حسین اصفهانی فروغی ذکاء الملک، که این نیز اشتباه است زیرا محمد علی فروغی که از سیاستمداران دوره پهلوی اول بوده است (پسر میرزا محمد حسین بن مهدی ارباب اصفهانی)که در این مورد یقینا چیزی ننوشته است.

در ذریعه(۱۳/۳۷۴)نیز فقط نام دستور حکمت آمده بدون ذکر هیچ خصوصیت دیگری.

در ذریعه(۱۴/۱۱۵)نام ادیب کرمانی را به عنوان مترجم ذکر می‏کند ولی باز اشتباها نام کتاب دستور حکمت نامیده شده است.

در ذریعه(۱۴/۱۲۵)نام محمد حسین بن مهدی ارباب اصفهانی به عنوان مترجم ذکر شده و هیچ اشاره‏ای به ادیب کرمانی ندارد و اشتباه دیگر اینکه چاپ دوم سربی این کتاب به سال ۱۳۵۸ ق و در تبریز یاد شده و حال آنکه چاپ دوم سربی در سال ۱۳۱۸ ش توسط کتاب‏فروشی خیام در تهران به چاپ رسیده است(هر چند سالهای ۱۳۱۸ ش و ۱۳۵۸ ق تقریبا معادل یکدیگر هستند).

در نهج‏البلاغه چیست؟:۳۷ تمام خصوصیات کتاب با کمال دقت ذکر شده شامل اسم کتاب، مترجم و ویراستار و فقط نوع چاپ و قطع و تعداد صفحات ذکر نگردیده است.

در کتاب فرمان مالک اشتر:۷-۳۶ اشاره کامل به مترجم و ویراستار دارد ولی در آخر صفحه ۳۷ با شماره‏ای دیگر باز همین کتاب را معرفی می‏کند البته با اطلاعات کامل‏تر و دقیق‏تر (یعنی اشتباها یک کتاب را در دو جای مختلف معرفی می‏کند)و اشتباها به چاپ تبریز سال ۱۳۵۸ ق اشاره دارد که از ذریعه گرفته است ولی در حقیقت همان چاپ ۱۳۱۸ ش تهران است.
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۴)

در فهرست آستان قدس(رحلی):۵/۲۵۰ ترجمه عهدنامه مالک اشتر از محمد حسین بن محمد مهدی ارباب اصفهانی قلمداد شده و اشاره‏ای به نام اصلی کتاب(دستور حکومت)و مترجم اصلی(ادیب کرمانی)ندارد.

در چاپ اول کتاب که در سال ۱۳۲۱ ق انجام شده، میرزا محمد حسین بن محمد ارباب اصفهانی در مقدمه‏ای که به خواهش سید محمودخان طباطبایی تبریزی«علاء الملک» نوشته اشاره کامل نموده به این که مترجم کتاب احمد ادیب کرمانی است و وی فقط نگارش(-ویرایش)کتاب را به عهده داشته است.

البته در روی جلد کتاب نیز هیچ اسمی از ادیب کرمانی به عنوان مترجم برده نشده و فقط نوشته شده است:دیباچه و نگارش: میرزا محمد حسین فروغی.

در چاپ‏های بعدی کتاب که ذیلا اشاره می‏شود کلا مقدمه ذکاء الملک حذف شده و تنها چیزی که باقی می‏ماند همان روی جلد کتاب است که هیچ اسمی از ادیب کرمانی برده نشده و در تمام چاپ‏های بعدی به همین ترتیب بوده است، لذا اسم ادیب کرمانی به عنوان مترجم حذف و جای آن محمد حسین فروغی ذکر شده است!!
-دستور حکومت حضرت امیر مؤمنان علی بن ابیطالب علیه السّلام به مالک اشتر نخعی رفع اللّه درجاته

ترجمه و نگارش:میرزا محمد حسین خان ذکاء الملک(فروغی)

چ:۲، طهران:کتابفروشی خیام، ۱۳۱۸ ش/ [۱۳۵۹ ق‏]

۲۸ ص، بین جیبی و رقعی، سربی

چ:۳، [طهران‏]:کتابفروشی خیام، ۱۳۱۹ ش ۲۴ ص، بین جیبی و رقعی، سربی

مشار:۱/۱۴۱۸، آستان قدس(رحلی):۵/۲۵۰

-ترجمه عهدنامه امیر المؤمنین علی علیه السّلام بمالک اشتر

[مترجم:شیخ احمد ادیب کرمانی‏]

کرمان:مطبعه سعادت، ؟

۷۶ ص، رقعی، سربی

تاریخ چاپ این کتاب ذکر نگردیده و همچنین نام مترجم و ویراستار و چون که محل چاپ کتاب کرمان می‏باشد شاید به وسیله نزدیکان مترجم صورت گرفته و اعتراضی باشد به چاپهای قبلی خصوصا چاپ دوم و سوم که اصلا نامی از مترجم ذکر نگردیده است.

در فهرست آستان قدس(رحلی):۵/۲۵۰ به این چاپ نیز اشاره شده است و شخصی که این کتاب را در آنجا وقف کرده است سال ۱۳۲۶ ش را ذکر می‏کند پس مشخص می‏شود کتاب مذکور قبل از این سال منتشر شده است.
-سخنان علی علیه السّلام

به انضمام فرمان حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۵)

مترجم:[محمد حسین‏]فروغی

تهران:کتابفروشی رجبی، [۱۳۴۳ ش‏]

۷۷ ص، جیبی

صفحات ۱ تا ۳۹ شامل ترجمه سخنان کوتاه علی علیه السّلام به قلم حسین حماسیان(صابر کرمانی)و صفحات ۴۰ تا ۷۷ ترجمه عهدنامه مالک اشتر می‏باشد.
-دستور حکومت(چهار زبان)

فرمان حضرت علی امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر

فارسی:محمد حسین فروغی(۳۹ ص)

عربی:منتخب از نهج‏البلاغه(۳۵ ص)

ترجمه منظوم:احمد وقار بن وصال شیرازی (۱۲۹۸-۱۲۳۲ ق)به نام:رموز الإماره به اهتمام دکتر ماهیار نوابی(۲۹ ص)

فرانسوی:سرهنگ محمود صادقیان(۴۴ ص)

انگلیسی:سید عبد اللّه سید باقری(۳۶ ص)

چ:۱، تبریز:شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان و کتابفروشی امید، ۱۳۳۴ ش/[۱۳۷۵ ق‏]

۱۹۳ ص، رقعی

ذریعه:۱۶/۱۸۱، مشار:۱/۱۴۱۸، دین‏نامه‏های ایران:۳۲۴ و ۳۲۶
-فرمان حضرت علی علیه السّلام امیر المؤمنین در اصول و آداب مملکت‏داری و حکومت به مالک اشتر

ترجمه منصور:محمد حسین بن محمد مهدی ذکاء الملک

ترجمه منظوم:احمد وقار شیرازی

مقدمه:فاضل‏نیا(فاضل خراسانی)

تهران:نشر فضیلت، ۱۳۷۸ ش

۴۱ ص، وزیری
ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:عبد الحسین بن عبد الرحیم بردسیری

«میرزا آقا خان کرمانی»(۱۳۱۴-۱۲۷۰ ق)

طهران:۱۳۲۱ ق/[۱۲۸۲ ش‏]

سنگی

نام این کتاب در مشار:۱/۸۷۰ به نام«ترجمه عهدنامه مالک اشتر»و در کتاب مؤلفین مشار:۳/۷۵۵ به نام«عهدنامه مالک اشتر و دستور حکومت»آمده و تنها خصوصیاتی که ذکر شده محل، سال نشر و نوع چاپ می‏باشد و اشاره‏ای به تعداد صفحات، قطع و...نشده، پس معلوم میشود مرحوم مشار کتاب را ندیده است و اشتباها این ترجمه که از آن شیخ احمد بن ملا حافظ عقیلی کرمانی«ادیب»(م: ۱۳۲۹ ق)می‏باشد و تشابه اسمی نزدیکی با شیخ احمد بن ملا جعفر روحی کرمانی(م: ۱۳۱۴ ق، یار و باجناق میرزا آقا خان کرمانی) دارد به نام میرزا آقا خان کرمانی مشهور و ثبت شده است، چنانکه مرحوم مشار کتاب هشت بهشت را که از نوشته‏های شیخ احمد روحی کرمانی می‏باشد را از نوشته‏های میرزا آقا خان کرمانی حساب کرده است.

کتاب سالار نامه از تألیفات ادیب کرمانی است که همراه با کتاب نامه باستان از تألیفات میرزا آقاخان کرمانی هر دو با هم در یک‏
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۶)

مجلد در سال ۱۳۱۶ ق در شیراز چاپ شده‏اند(ذریعه:۱۲/۱۱۹)، محل چاپ این کتابها یکبار در مشار:۱/۳۵۲، شیراز ذکر شده است و بار دیگر در مشار:۳/۷۵۶، طهران ذکر شده است!

و عجیب اینکه در مؤلفین مشار:۱/۳۵۲ موقع ذکر تألیفات شیخ احمد ادیب کرمانی هیچ اشاره‏ای به کتاب دستور حکومت نشده با اینکه در ذریعه:۸/۳-۱۵۲ و ۱۴/۱۱۵ صریحا نام وی به عنوان مترجم کتاب ذکر گردیده است.

پس مشخص شد که ترجمه عهدنامه مالک اشتر از میرزا آقاخان کرمانی را فقط مرحوم مشار ذکر کرده‏اند آن هم بدون ذکر اطلاعات دقیق و در هیچ منبع کتابشناسی دیگری این کتاب برای میرزا آقا خان ثبت نشده است و منشأ اشتباه مرحوم مشار همانا تشابه اسمی بسیار نزدیک ادیب کرمانی با روحی کرمانی است که چون بعضی از تألیفات روحی کرمانی به نام میرزا آقا خان کرمانی ثبت شده است لذا دستور حکومت از ادیب کرمانی نیز به نام آقا خان کرمانی ثبت شده است.

۵۱-عهدنامه مالک اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۲۳ ق

وزیری یزد:۴/۱۳۷۷

۵۲-عنوان ریاست

ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:سید علی اکبر بن سلطان العلماء سید محمد نقوی لکهنوی(م:۱۳۲۴ ق)

ذریعه:۱۵/۳۵۳

۵۳-ترجمه عهدنامه مالک اشتر

ترجمه منظوم:تقی‏[بن محمد ساوجبلاغی‏] عنوان نگار

تاریخ ترجمه:۱۳۲۴ ق

آستان قدس:۱۷/۷۲

۵۴-سعادة الملوک

ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم:مرتضی بن محمد تقی موسوی نجفی بهبهانی

تاریخ ترجمه:۱۳۲۵ ق

نشریه نسخه‏های خطّی:۴/۳۰۴، منزوی: ۱۶۳۲

۵۵-سیاست نامه

در ترجمه فرمان واجب الإذعان حضرت امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام خطاب به مالک اشتر در توجیه ولایت مصر به او

ناظم:میرزا جهانگیر خان بن محبعلی حسینی مرندی«ناظم الملک ضیائی»

(۱۳۵۲-۱۲۷۵ ق)

تاریخ نظم:۱۳۲۶ ق

خط:احمد بصیرت

تبریز:مطبعه مشهدی اسد آقا، ۱۳۲۷ ق

۱۰۸ ص، جیبی، سنگی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۷)

-تبریز:۱۳۲۷ ش/۱۳۶۸ ق

۵۰ ص، رقعی(همراه با فرمان مبارک از جواد فاضل، به کوشش:کاظم طباطبایی)

-استانبول:؟(ذریعه:۱۲/۲۷۳)

-تهران:انتشارات اقبال، ۱۳۴۶ ش

۶۹ ص، وزیری(ضمن کتاب کلیات ضیائی از صفحات ۴۳۵ تا ۵۰۴ چاپ شده است)

ریحانة الأدب:۶/۴-۱۲۳،

آستان قدس رضوی:۵/۲۹۶، ذریعه: ۱۲/۲۷۳، ۲۴/۲۱۷، مؤلفین مشار:۲/۸-۴۴۷، سخنوران نامی معاصر:۱/۱۵۶

دانشمندان آذربایجان:۲۴۲

در فهرست کتابهای چاپی فارسی(مشار): ۳/۳۱۱۴ و مؤلفین کتابهای چاپی(مشار): ۲/۸-۴۴۷ در مورد خصوصیات چاپی کتاب حاضر دچار اشتباهاتی شده است.
-سیاست‏نامه

در ترجمه‏[منظوم‏]فرمان امیر المؤمنین علیه السّلام خطاب به مالک اشتر

ناظم:میرزا جهانگیر خان ناظم الملک ضیائی

به کوشش:رسول جعفریان

تهران:بنیاد نهج‏البلاغه، ۱۳۸۱ ش

۴۶ ص، وزیری

(به ضمیمه فصلنامه نهج‏البلاغه:۳-۲/۲۴۳-۱۹۷)

۵۶-عهدنامه مبارکه امیر المؤمنین علی علیه السّلام به مالک اشتر(متن و ترجمه)

ترجمه:شیخ محمد هادی بن محمد حسین قائنی بیرجندی(۱۳۶۶-۱۲۷۷ ق)

ترجمه:۱۳۳۳ ق

طهران:مؤسسه کلاله خاور، ۱۳۱۶ ش ۱۳۵۵ ق

۱۳۲+۲۸ ص، خشتی.

به ضمیمه ادب الکبیر(متن و ترجمه)عبد اللّه بن مقفع چاپ شده است

ذریعه:۴/۲۰-۱۱۹، ۱۳/۳۷۵، ۱۴/۱۵۲ مشار:۱/۸۷۰

۵۷-ترجمه عهد اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:۱۳۴۵ ق

نشریه نسخه‏های خطّی:۲/۹۷

۵۸-عهد[نامه مالک‏]اشتر

مترجم:نامعلوم

تاریخ کتابت:؟

ملک:۶/۴۸۰

۵۹-اساس السّیاسة فی تأسیس الرّیاسة

شرح عهدنامه مالک اشتر

شارح:شیخ محمد بن اسماعیل کجوری مازندرانی طهرانی«سلطان المتکلمین»(م:۱۳۵۳ ق)

ذریعه:۲/۷، ۱۴/۶-۱۴۵

۶۰-شرح دستور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به مالک اشتر نخعی در خصوص حکومت مصر

نویسنده:بتول سمی‏زاده

تهران:دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۸)

علوم انسانی، ۱۷-۱۳۱۶ ش/[۱۳۵۸ ق‏]

۴۶ ص، پایان نامه

معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت علیهم السّلام:۶/۴۵

۶۱-الرّاعی و الرّعیة شرح عهد الإمام علی علیه السّلام الموجة إلی مالک الاشتر النخعی حین ولاه مصر

[المثل الأعلی‏]للحکم الدیمقراطی فی الإسلام

تألیف:توفیق بن علی فکیکی بغدادی محامی (۱۳۸۹-۱۳۲۱ ق)

مقدمه:شیخ هادی آل کاشف الغطاء، سید هبة الدین شهرستانی

ط:۱، نجف:مطبعة الغری، ۱۳۵۸ ق/[۱۹۳۹ م‏]

۲ جلد در ۱ مجلد

۲۲۸ ص، وزیری

ط:۲، بغداد:مکتبة المعارف، ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۲ م

۳۲۰ ص، وزیری

ط:۳، تهران:بنیاد نهج‏البلاغه، ۱۳۶۱ ش/ ۱۴۰۲ ق

ه+۳۱۵، وزیری

[ط:۴]، بیروت:مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ ق/۱۹۸۳ م

۲۸۴ ص، وزیری

ذریعه:۱۰/۶۰-۵۹، ۱۴/۱۲۰ نقباء البشر:۱/۳-۲۷۱

در فهرست مشار(عربی):۳۹۹ و ۵۵۵ چاپ اوّل اشتباها ۱۳۵۹ ق ذکر شده است.

۶۲-قانون الولاة فی سیاسة الرّعاة

شرح عهد مالک الاشتر

شارح:سید محمد حسن بن سید علی موسوی قزوینی نجفی(۱۳۵۸-۱۳۱۹ ق)

ذریعه:۱۳/۳۷۴، ۱۷/۲۹، ۲۶/۱-۱۴۰

۶۳-منشور زمامداری

فرمان امیر المؤمنین علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی متن عربی همراه با ترجمه فارسی

[ترجمه:سید علینقی فیض الاسلام‏]

[تاریخ ترجمه:۱۳۶۵ ق‏]

[تهران‏]:سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، ؟

۴۸ ص، وزیری
-اصول زمامداری از دیدگاه علی علیه السّلام

فرمان مبارک امام علیه السّلام به مالک اشتر

[ترجمه:سید علینقی فیض الاسلام‏]

خط:کیخسرو خروش(-۱۳۲۰ ش)

تذهیب:جمال الدین خرمی نژاد

چ:۱، [تهران‏]:واحد فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی(نشر شاهد)، ۱۳۶۹ ش/[۱۴۱۱ ق‏]

۴+۴۱ ص، رقعی
-عهدنامه حضرت علی امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک بن حارث اشتر

[مترجم:سیّد علینقی فیض الاسلام‏] خطّ:ابراهیم بخت شکوهی(-۱۳۲۰ ش)

چ:۱، تبریز:انتشارات ستوده(با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز)، ۱۳۸۰ ش

۸+۵۲ ص، وزیری

۶۴-سیاست نامه حضرت علی علیه السّلام
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۲۹)

سید علی اکبر برقعی قمی«کاشف» (۱۴۰۷-۱۳۱۷ ق)

تهران:کتابفروشی حافظ، ۱۳۲۶ ش‏[۱۳۶۷ ق‏]

۱۶ ص، رقعی

ذریعه:۱۲/۲۷۴، مشار:۲/۲۰۵۴، دین‏نامه‏های ایران:۳۲۱

۶۵-فرمان مبارک حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام به مالک اشتر

(به انضمام دو خطبه اخلاقی از ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه)

مترجم:جواد فاضل بن ابو الحسن لاریجانی آملی(۱۳۸۱-۱۳۳۵ ق)

[تهران‏]:شرکت سهامی چاپ، ۱۳۲۶ ش/۱۳۶۷ ق ۵۹ ص، رقعی

صفحات ۱ تا ۵۳ شامل ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۵۴ تا ۵۹ شامل ترجمه نامه‏های دیگر است.

-تبریز:۱۳۲۷ ش/۱۳۶۸ ق

۱۳۱ ص، رقعی(همرا با سیاست‏نامه جهانگیر خان ضیائی، به کوشش کاظم طباطبایی)

صفحات ۵۷ تا ۱۰۷ شامل سیاستنامه و صفحات ۱۰۹ تا ۱۳۱ شامل ترجمه وصیت به امام حسن علیه السّلام می‏باشد.

-تبریز:انجمن اسلامی دانشجویان تبریز، ۱۳۴۲ ش ۹۲ ص، جیبی

ذریعه:۱۳/۳۷۴، ۱۶/۱۸۲، مؤلفین مشار:۲/۴۰۳-۳۹۷
-سخنان علی علیه السّلام از نهج‏البلاغه

فرمان به محمد ابن ابی بکر

فرمان به مالک اشتر

وصیت به حضرت امام حسن علیه السّلام

ترجمه:جواد فاضل

تهران:؟

تهران:۱۳۵۸ ش(افست)

۷۵ ص، رقعی

صفحات ۱ تا ۶ شامل فرمان به محمد بن ابی بکر و صفحات ۷ تا ۵۴ دارای ترجمه فرمان به مالک اشتر و صفحات ۵۵ تا ۷۵ شامل وصیت به امام حسن علیه السّلام می‏باشد.
-روش رهبری در اسلام ج:۲

[ترجمه عهدنامه مالک اشتر]

[ترجمه:جواد فاضل‏]

درود:شرکت سهامی سیمان فاروس و خوزستان

۳۲ ص، جیبی
-فرمان علی علیه السّلام به مالک اشتر و وصیت نامه حضرتش به امام حسن مجتبی علیه السّلام در آیین رهبری و مدیریت

ترجمه:جواد فاضل

خط:سید محمود مرتضوی

[چ:۱ تهران‏]:کتابفروشی و چاپخانه علی اکبر علمی و مدرسه عالی امور اداری و بازرگانی کرمان، [۱۳۵۰ ش‏]

۲۰۲ ص، رقعی

صفحات ۱۵ تا ۱۴۸ دارای ترجمه عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۱۴۹ تا ۲۰۲ دارای ترجمه نامه به امام حسن علیه السّلام می‏باشد.
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۰)
-فرمان حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

[مترجم:جواد فاضل‏]

خط:؟

[تهران‏]:روابط عمومی و ارشاد شرکت خدمات بازرگانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۳۶۶ ش

۶۳ ص، رقعی
-فرمان حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

[مترجم:جواد فاضل‏] خط:؟

[تهران‏]:روابط عمومی و ارشاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۱۳۷۱ ش

۶۳ ص، رقعی
-فرمان حضرت مولی الموحدین امام علی امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر نخعی

(فارسی-عربی)

[مترجم:جواد فاضل‏]

خط:؟

[تهران‏]:سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، ۱۳۷۹ ش

۸۵ ص، جیبی
-فرمان حضرت مولی الموحدین امام علی امیر المؤمنین علیه السّلام به مالک اشتر نخعی(والی مصر)

مترجم:جواد فاضل

خط:حسین جعفری تبار

تذهیب:محمد طریقتی

چ:۱، تهران:خانه فرهنگ و هنر گویا، ۱۳۷۸ ش

چ:۲، -۱۳۸۰ ش

۴۴ ص، رحلی
-فرمان مبارک حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

ترجمه:جواد فاضل

به کوشش:حمیدرضا روحانی

خط:میر علی اصغر هاشمی

قم:انتشارات ائمه، ۱۳۸۱ ش

۵۳ ص، رقعی

این کتاب با اسامی گوناگون با تغییر در نام کتاب و مترجم با مشخصات ذیل چاپ شده است!؟
-فرمان حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر

مترجم:مصطفی زمانی

خطّ:؟

تهران:شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ۱۳۷۹ ش

۶۳ ص، رقعی
-وظایف مسئولین در نظام دینی

نامه امام علی علیه السّلام به(استاندار مصر)مالک اشتر

گردآوری و تنظیم:معاونت فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

چ:۱، تهران:قدر ولایت، ۱۳۷۹ ش

چ:۲، -، ۱۳۸۰ ش

۶۱ ص، رقعی
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۱)

۶۶-عهد الإمام علیه السّلام للأشتر

نجف:مطبعة النعمان، ۱۳۷۵ ق/۱۹۵۵ م

۲۴ ص، ؟

معجم المطبوعات النجفیة:۲۵۳

۶۷-عهد الأشتر

رسالة فی بیان سند عهده إلی مالک الأشتر و شرح متنه

تألیف:سیّد محمد علی بن حسین(هبة الدین)حسینی شهرستانی(۱۳۸۶-۱۳۰۱ ق) ذریعه:۱۵/۳۶۳

۶۸-السیاسة العلویة

شرح عهد امیر المؤمنین علیه السّلام الی مالک الأشتر تألیف:شیخ عبد الواحد بن احمد آل مظفر (۱۳۹۵-۱۳۱۰ ق)

ذریعه:۱۲/۲۷۲، المنتخب من اعلام الفکر و الأدب:۳۰۲

۶۹-دراسات فی نهج‏البلاغة

تألیف:شیخ محمد مهدی بن عبد الکریم شمس الدین عاملی(۱۴۲۱-۱۳۵۳ ق)

ط:۱، نجف:مکتبة الأمین، ۱۳۷۶ ق/۱۹۵۶ م

۲۰۲ ص، رقعی

ط:۲، ویرایش دوم، بیروت:دار الزهراء، ۱۳۹۲ ق/۱۹۷۲ م

۲۶۴ ص، وزیری

ط:۳، بیروت:الدار الاسلامیة، ۱۴۰۲

ق/۱۹۸۱ م

۳۲۳ ص، وزیری

بخشهایی از این کتاب شرح عهدنامه مالک اشتر می‏باشد.

ذریعه:۱۴/۱۴۸
-جستجوئی در نهج‏البلاغه

(ترجمه کتاب دراسات فی نهج البلاغه)

نویسنده:شیخ محمد مهدی شمس الدین

ترجمه:دکتر محمود عابدی

[چ:۱]، تهران:بنیاد نهج‏البلاغه، ۱۳۶۱ ش/ ۱۴۰۳ ق

۲۳۸ ص، وزیری

چ:۲، ویرایش دوم-، (زیر چاپ)

۷۰-نظم‏[عهدنامه‏]مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السّلام به مالک اشتر

ترجمه منظوم:ابو الفضل بن جواد وکیلی قمی (۱۴۰۴-۱۳۳۰ ق)

[تاریخ نظم:۱۳۳۶ ش/۱۳۷۷ ق‏]

قم:؟

۶۰ ص، جیبی

۷۱-فروغ یزدان

[ترجمه‏های مختلف از نامه علی علیه السّلام به مالک اشتر] شامل ترجمه‏های:بدایع نگار، وقار شیرازی، ذکاء الملک فروغی و فیض الاسلام

گردآورنده:[احمد]نیکوهمت(-۱۳۰۳ ش)

قم:چاپخانه حکمت، ۱۳۳۷ ش/۱۳۷۸ ق

۲۸+۱۷۶ ص، وزیری

مؤلفین مشار:۱/۱-۴۹۰
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۲)

۷۲-ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مهمترین نامه حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام

با مقدمه و حواشی بضمیمه متن تصحیح شده عهدنامه

مترجم:علی اصغر فقیهی‏[قمی‏](م:۱۳۸۲ ش)

چ:۱، قم:کتابفروشی علامه، ۱۳۴۱ ش/ ۱۳۸۲ ق

۴۸+۳۱ ص، رقعی

مشار:۳/۳۵۹۸

۷۳-عهدنامه مشهور حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر حاکم مصر(انگلیسی)

یک سند معتبر تاریخی

مترجم:[رضا حسین‏]رشید ترابی (۱۳۹۳-۱۳۲۶ ق)

پاکستان:معراج خالد، ؟

۱۳ ص، رقعی

تذکره علمای امامیه پاکستان:۱-۱۰۰
-نامه حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر (انگلیسی)

مترجم:رشید ترابی

تهران:وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۰ ش/

۱۹۸۱ م

۴۳ ص، ؟
-عهدنامه مشهور امام علی علیه السّلام به مالک اشتر(انگلیسی)

مترجم:[رضا حسین‏]رشید ترابی

چ:۱ قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۸۱ ش/۱۴۲۳ ق

۵۵ ص، رقعی

۷۴-آئین جهانداری

یا عهدنامه حضرت امام ابو الحسن علی بن ابی طالب علیه السّلام به سپهبد اعظم و بزرگترین سپهسالار سپاه اسلام جناب مالک اشتر رضی اللّه عنه (به همراه چند نامه دیگر متخّذ از کتاب نهج‏البلاغه منظوم)

مترجم، شارح و ناظم:شیخ محمد علی بن محمد حسین انصاری قمی(۱۴۰۵-۱۳۲۹ ق)

خط:حسن بن عبد الکریم هریسی تبریزی

[چ:۱، تهران:مطبوعاتی آذر]، ۱۳۴۴ ش/۱۳۸۵ ق ۲۵۲ ص، رقعی

صفحات ۱ تا ۱۱۱ شرح عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۱۱۲ تا ۲۵۲ حاوی شرح نامه‏های دیگر حضرت است.

۷۵-مع الإمام علی علیه السّلام فی عهده لمالک الأشتر

تألیف:محمد باقر ناصری

ط:۱، بیروت:دار التعارف، ۱۳۹۳ ق/۱۹۷۳ م

ط:۲-، ۱۴۰۰ ق/۱۹۸۰ م

۱۴۴ ص، رقعی

مصادر نهج‏البلاغه:۳/۳۰-۴۲۹، المنتخب من اعلام الفکر و الادب:۴۰۲

۷۶-پژوهشی در فرمان علی علیه السّلام به مالک اشتر نخعی از دیدگاه مدیریت

نویسنده:منوچهر مظفریان
نهج البلاغه » شماره ۷ (صفحه ۲۳۳)

شیراز:لوکس شیراز، ؟

۲۲ ص، رقعی

ضمن کتاب:رهبری و مدیریت در اسلام

صفحات ۹۳ تا ۱۱۲ چاپ شده است

چ:۱، تهران:انتشارات عطائی، ۱۳۵۴ ش/۱۳۹۶ ق

چ:۲، -، ۱۳۶۲ ش

۱۹ ص، رقعی

۷۷-دو نامه از امام علی علیه السّلام

به فرزند والاتبارش:امام حسن علیه السّلام

به یار جان نثارش:مالک اشتر

(ترجمه بخشی از نهج‏البلاغه)

ترجمه:دکتر اسد اللّه مبشّری(۱۳۶۹-۱۲۸۸ ش)

خط:محمود اشرفی تبریزی

[چ:۱]:تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۴ ش/۱۳۹۶ ق

-، -۱۳۵۵ ش

-، -۱۳۵۸ ش

۱۲۰ ص، رقعی

صفحات ۴۳ تا ۷۶ ترجمه نامه به امام حسن ۷ و صفحات ۷۷ تا ۱۲۰ دارای ترجمه عهدنامه مالک اشتر می‏باشد

دین‏نامه‏های ایران:۳-۳۲۲

۷۸-فرمان امام علی بن ابی طالب علیه السّلام

به:امام حسن و مالک اشتر

ترجمه:محمد مقیمی

تهران:انتشارات سعدی، ۱۳۵۴ ش/[۱۳۹۶ ق‏]

۹۶ ص، رقعی

صفحات ۵ تا ۵۵ عهدنامه مالک اشتر و صفحات ۵۶ تا ۹۶ نامه امام حسن علیه السّلام می‏باشد.

دین‏نامه‏های ایران:۳۲۲

۷۹-منشور حکومت علی علیه السّلام

[ترجمه فرمان علی علیه السّلام به مالک اشتر]

به کوشش‏[ترجمه؟]:دکتر مهدی طارمی مقدمه:علی حکمت

[تهران‏]:اتحادیّه انجمن‏های اسلامی دانشجویان اروپا، آمریکا و کانادا، با همکاری انتشارات الفتح:۱۳۵۵ ش

۶+۶۲ ص

چ:۱، تهران:انتشارات آزادی، ۱۳۵۵ ش

چ:۲، -، ۱۳۵۷ ش

[چ:۳]، ۱۳۵۷ ش

ب+۶۲ ص، رقعی

۸۰-برداشتی از فرمان علی علیه السّلام به مالک [اشتر]

نویسنده:کیومرث صابری(-۱۳۲۰ ش)

[چ:۱ تهران‏]:انتشارات صراط[۱۳۵۷ ش/ ۱۳۹۹ ق‏]

۱۰۱ ص، رقعی