قرن هشتم هجری

۲- فرمان مالک اشتر

ترجمه: حسین بن محمد بن ابی الرضا حسینی علوی آوی (قرن هشتم هجری(

تاریخ ترجمه: 729 ق

برای: شرف الدوله تاج الاسلام علی فامنینی وزیر

خط: محمد بن سعد بن محمد نخجوانی (ابن ساوجی(

دیباچه: محمد تقی دانش پژوه

چ: 1، تهران: بنیاد نهج‏ البلاغه، 1359 ش/1401 ق.

100 ص، وزیری.

مؤلفین مشار: 2/860-859، فرمان مالک اشتر: 2-50 فهرست میکروفیلم‏های دانشگاه:2/141
- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: حسین بن محمد حسینی علوی آوی (قرن هشتم هجری(

تصحیح: دکتر محمود عابدی
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 214)

قم: بنیاد بین المللی نهج‏ البلاغه، 1382 ش 174 ص، رقعی