قرن دوازدهم هجری

۱۱- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: عبد الواسع تونی‏[کاشانی‏](قرن دوازدهم هجری(

منزوی:1573، مجلس:6/15
۱۲- نظامنامه حکومت‏

شرح و تفسیر عهدنامه امیر مؤمنان علیه السّلام

نویسنده: محمد کاظم بن محمد فاضل مشهدی(زنده در 1107 ق(

به درخواست:اعتماد الدوله شاه قلی خان
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 216)

تصحیح: مهدی انصاری‏[قمی‏] چ:1، قم:انصاریان، 1373 ش

چ:2، -، 1375 ش

222 ص، وزیری

ذریعه: 14/144، آستان قدس:(رحلی)5/7-46، آستان قدس:5/8-77، الفبائی آستان قدس:575، منزوی: 1574، ملی:1/2-191، دانشگاه:5/722، نشریه نسخه‏های خطی:5/822.

در فهرست دانشگاه تهران:16/717 نویسنده این کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضی مشهدی ذکر شده و در فهرست شهرستانها:648 نویسنده این کتاب بنام:محمد ناظم مشهدی ذکر شده و در فهرست مجلس:38/407 نویسنده این کتاب بنام محمد جعفر بن فاضل مشهدی ذکر شده و در فهرست مرکز احیاء میراث اسلامی نویسنده این کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدی ذکر شده که همگی اشتباه است.

در فهرست ملی:1/2-191 نویسنده این کتاب از علمای قرن سیزدهم هجری دانسته شده که اشتباه است.

البته در حقیقت فهرست‏نویسان اشتباهی مرتکب نشده‏اند بلکه اشتباه از کاتبان یا اشخاص دیگری است.مقدمه نسخه کتابخانه مجلس(فهرست:38/407)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقایسه شد تقریبا 10% مشترک و بقیه مطالب فرق داشت فرق اصلی عبارت است از اینکه کتاب در سال 1106 ق ترجمه و به شاه سلطان حسین صفوی که به مشهد مشرف گردیده اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن فاضل مشهدی(سال کتابت 1294 ق)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

مقدمه نسخه کتابخانه دانشگاه(فهرست: 16/717)با مقدمه کتاب چاپ شده حاضر مقایسه شد تقریبا 90%مشترک بود یکی از فرقهایی که داشت عبارت است از اینکه کتاب در سال 1106 ق ترجمه و به عماد الدوله محمد مؤمن خان ایشیک آقاسی باشی اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:جعفر بن محمد قاضی مشهدی(سال کتابت ندارد)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

نسخه شماره...مرکز احیاء میراث اسلامی که در سال 1110 ق ترجمه و به جانی خان بیکلر بیکی کل خراسان اهداء شده است توسط مترجم کتاب بنام:محمد جعفر بن محمد فاضل مشهدی(سال کتابت ندارد)ولی متن ترجمه با ترجمه چاپ شده یکی است.

پس معلوم می‏شود شخص یا اشخاصی به سبب نیّاتی که بر ما پوشیده است دست به این کار فرهنگی!؟ زده‏اند، البته حدّاقل این است که این پنج نفر یعنی مترجم اصلی و چهار مترجم بدلی بعدی با یکدیگر نسبت نزدیک داشته یا اینکه حد اکثر برادر یکدیگر بوده‏اند و اللّه عالم.

۱۳- تحفه علویه سلیمانیه

مترجم: نامعلوم
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 217)

ترجمه: 1101ق

برای: شاه سلیمان صفوی(م:1106 ق)

فیضیّه:2/3-22.

۱۴- ترجمه عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر

مترجم: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی اصفهانی(1127-1070 ق(

ترجمه: 1115 ق

برای: شاه سلطان حسین صفوی(1105-1035 ق) ملی:6/139، منزوی:3/1572، ملک:2/138، دانشگاه: 7/8-2717

۱۵- نصایح الملوک و آداب السلوک

نویسنده: شریف ابو الحسن بن محمد طاهر فتونی عاملی اصفهانی غروی(م:1138 ق(

تألیف: 1118 ق

دارای یک مقدمه و پنج باب

برای شاه سلطان حسین صفوی

تصحیح و تحقیق: سید محسن دین پرور

منزوی:1705، سپه سالار:2/4-33، 5/6-715، ذریعه: 13/373، 14/113، 24/171، فهرست نسخه‏‌های خطی کتابخانه دانشکده حقوق:218