قرن یازدهم هجری

۷- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

مترجم: میرزا علیرضا تجلّی بن کمال الدین حسین اردکانی شیرازی(م:1085 ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(1105-1077)

منزوی: 1573، گنج بخش:2/947،

دانشگاه: 9/15-1213

۸- تحفه سلیمانیّة
شرح نامه و دستور العملی که جناب مولای‏
نهج البلاغه » شماره 7 (صفحه 215)

متقیان از برای مالک اشتر نخعی(ره)در حکومت مصر[در طی 60 مقاله‏]مرقوم فرموده‏اند. نویسنده:سید ماجد بن محمد حسینی بحرانی (زنده در:1097 ق(

به نام: شاه سلیمان صفوی(1105-1077)

خط: میرزا آقا کمره‌‏ای

به اهتمام: حاج میر محمد صادق.

طهران:1301 ق/[1262 ش‏[

264 ص، جیبی، سنگی(همراه با ترجمه رساله علم نفس خواجه نصیر الدین طوسی از صفحه 265 تا 304)

ذریعه:3/2-441، 13/374 مشار:1/2-801، مؤلفین مشار: 5/167، منزوی:1560، مجلس:13/7-126، نشریه نسخه‏های خطی:3/159، ادبیات:1/87، مجلس:24/5-334.

۹- شرح عهدنامه مالک اشتر

نویسنده: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی(م:1116 ق(

تألیف: 1094 ق

تحقیق و تصحیح: بنیاد نهج البلاغه

ذریعه:4/119، 13/374، 14/129، مجلس:14/1-140، 21/8-127، منزوی:1573، سپه سالار:2/6-14، 3/2-421، ملی:5/1-370، گلپایگانی(جدید):459، مستدرکات اعیان الشیعه: 3/231 الکواکب المنتشره:2-371

۱۰- ترجمه عهدنامه مالک اشتر

سلوک ولاة العدل، آداب الولاة

ترجمه: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی(1110-1037 ق(

ترجمه: 1095 ق

ذریعه: 4/119، 12/227، 14/116، منزوی:7-1516، کشف الحجب و الاستار:120، مجلس:10/10-509، مرعشی:1/6-215، دانشگاه:5/23-1219، سپه سالار: 3/420، ملی:4/34، الهیات:1/712، فهرست مشترک پاکستان:4/10-2209، گوهرشاد:3/1380
- رساله آداب سلوک حاکم با رعیت

ترجمه: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی

به کوشش: سید مهدی رجایی

چ:1، قم:کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی، 1412 ق

29 ص، وزیری

در ضمن کتاب بیست و پنج رساله فارسی از صفحات 133 تا 179 به انضمام نامه امام علی علیه السّلام به عثمان بن حنیف و نامه امام صادق به عبد اللّه نجاشی و نصایح حضرت خضر به منصور دوانیقی، به چاپ رسیده است.