درباره خبّاب

15) يَرْحَمُ ٱللهُ خَبَّابًا فَلَقَدْ أَسْلَمَ رٰاغِبًا، وَ هٰاجَرَ طَائِعًا، وَ قَنِعَ بِالْكَفٰاف، وَ رَضِىَ عَنِ ٱللهِ، وَ عٰاشَ مُجٰاهِدًا. طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ ٱلْمَعادَ، وَ عَمِلَ لِلْحِسٰابِ، وَ قَنِعَ بِالْكَفٰافِ، وَ رَضِىَ عَنِ ٱللهِ.(حکمت41)

خدا رحمت كند خبّاب را كه از صميم دل اسلام آورد، و هجرتش از روى اطاعت بود، و به قدر حاجت قناعت مىكرد، و از خداوند خشنود بود، و زندگى او جهاد بود.خوشا آنانكه همواره به ياد رستخيزاند، و كارشان پسند ديوان محاسبات الهى است، و به زندگى سادة آبرومندانه بسنده كنند، و از خداوند شادمان باشند.