هشداردهنده یعنی مژده دهنده

22) مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.(حکمت56)

آن كه تو را هشدار دهد، چونان كسى است كه تو را مژده دهد.