بی تدبیری سعید بن عاص

يمانيان و عدنانيان و حتي ايرانیان زيادي در شهر کوفه ساکن بودند که در ميان آنها تعداد يماني­ها بيشتر بود. از اعراب شمالي نيز گروه­هاي متعددي در کوفه مي­زيستند که قريش فقط قسمتي از آنها را تشکيل مي­دادند، در فتوحات هم، جنوبي­ها نقش برجسته­تري داشتند. با اين حال، سعيد سخناني تفرقه آميز که مال دوستي و تعصبات قبيله­اي وي را نشان مي­داد، به زبان مي­راند. مسلماً بزرگان يماني و جهادگراني که به اين سخنان اعتراض کردند، از تسلط تدريجي قريش بر املاک و غنايم جهادگران نگران و ناراحت بودند. بي­تدبيري سعيد در گفتن سخناني چنين تفرقه افکن، در ميان مردم شهري که بافت قبيله­اي داشت و بي­توجهي به حرکت و اعتبار جهادگران و اهداف آنها باعث شورش­هاي جدي در عهد امارت وي گرديد. کشمکش سعيد بن عاص و ناراضيان و اعتراض آنها به سخنان و عملکرد او در پايان به نامه­نگاري سعيد و خليفه منجر شد. عثمان دستور داد رهبران و افراد شناخته شده شورش را به شام (نزد معاويه) تبعيد نمايند. در شام، معاويه ابتدا تبعيديان را به عنوان «سران» ستايش و پس از آن، به دليل مخالفت آنان با واليان و قريش نکوهش نمود، شورشيان و از جمله مالک نيز، دربارة دلايل شورش و اعتراض­ها سخن گفتند.