مواظب زبانتان باشید

23) ٱللِّسانُ سَبُعٌ، إِنْ خُلِّىَ عَنْهُ عَقَرَ.(حکمت57)

زبان درندهاى است، اگر رهايش كنى، بدرد.