عزل ولید بن عقبه و نصب سعید بن عاص

سعيد بن عاص در ابتداي ورود به کوفه اقدامات وليد را نکوهش کرد، ولي بي­تدبيري و کوته فکري او در برخورد با سرشناسان شهر و بيان سخنان تفرقه افکن، موج جديدي از اعتراض­ها را برانگيخت. نخستين اقدام ناشيانه سعيد، مسخره کردن هاشم بن عتبه بود؛ در حالي که هاشم چشمش را در جنگ يرموک و پس از چابک سواري­ها از دست داده بود، سعيد با لحني تحقيرآميز وي را اعور خواند و پس از گفت­و­گو و مشاجره با او، دستور داد وي را کتک بزنند و منزلش را بسوزانند. [2] تمسخر، هتک حرمت و رفتار خشونت­آميز حاکم عثمان با هاشم بن عتبه، موجب اعتراض برخي از کوفيان شد، اما اعتراض جدي­تر زماني بود که سعيد در جلسه­اي که برخي از بزرگان کوفه حضور داشتند، اعلام کرد: «عراق بوستان قريش است».[3] مالک اشتر در اعتراض به سخنان سعيد گفت: سواد را که خداوند در سايه شمشير و سرنيزه غنيمت ما نموده بوستان خودت و قومت مي­داني! بعد از اين سخنان، بين مأموران سعيد و طرفداران اشتر منازعاتي در گرفت.

 


2- ابن اعثم کوفي، پيشين، صفحه 333.
3-ابن اثير، الکامل في التاريخ، (بيروت، دارصادر،1965م) جلد 3، صفحه 138.